Kích thước chữ: +ALớn hơn -ANhỏ hơn

Thứ Hai, ngày 06 tháng 5 năm 2013

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 (BÀI 3)

UNIT 3.
I. Em hãy cho dạng so sánh hơn kém và cao nhất của những tính từ sau.

Adjective
Comparative
Superlative
Cheap
Hot
Comfortable
Happy
Good
Beautiful
Interesting
Thin
Large
Lovely
Cheaper
…………….......
…………………
………………..
…………………
………………
.………………..
………………..
…………………
…………………
The cheapest
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……………...
……………...

II. Em hãy dùng cấu trúc cảm th án : What + noun phrase để viết lại nh ững c âu sau.
V í d ụ : 0. The living room is very lovely.
What a lovely living room!
1. The movie is very interesting.
2. This bed is very comfortable.
3. That car is very fast.
4. The dress is very beautiful.
5. The test is very difficult.
6. The weather is very awful.
7. The cake is very delicious.
8. The picture is vey expensive.
9. The yard is very large.
10. The boy is very friendly.

III. Em hãy cho dạng đúng của tính từ so sánh trong ngoặc để hoàn thành đoạn hội thoại sau.
Interviewer : Excuse me. Can I ask you some questions about this health club ?
Kien : Yes , of course.
Interviewer : Fist of all . Why do you come to the health club?
Kien : Because I fell fitter (fit)0 and ______ ( healthy )1
Interviewer : Fine. And how can we make the health club _______ (good)3 than it is now?
Kien : Hmm. We need ……………………( big)4 changing rooms. They’re ………………. (bad )5 part of the club. Yes, the changing rooms are ………………..(important)6 thing for me.
Interviewer : I see. What about ……………… (low)7 prices?
Kien : Yes, this is ……………………(expensive)8 club in the town. The Youth club is …………………… (large)9 but it’s ………………… ( cheap)10. It is about 30.000 VND a month.
Interviewer : Good, thank you very much.

V. Em hãy sắp sếp những từ dưới đây theo ba nhóm từ bên dứới.
actor bathroom dining room dishwasher dryer
engineer fireman garage kitchen nurse
refrigerator sitting room stove student washing machine

Jobs
Rooms
Objects
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
………………….
…………………..
…………………..
…………………..
…………...............

VI. Em hãy điền một danh t ừ chỉ nghề nghiệp thích hợp cho mỗi câu dưới đây.
V í d ụ : 0. She teachers is in a school. She is a teacher .
1. He works in a hospital. He takes care of sick people.
He is a ……………………..
2. She writers articles for newspapers.
She is a …………………………… .
3. He works in a hospitals. He takes care of people’s teeth.
He is a ……………………. .
4. He works on a farm. He grows vegetables and raises cattle.
He is a ………………….. .
5. She works in a studio. She paint pictures.
She is a ……………………… .

VII. Em h ãy đọc đoạn văn sau rồi chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.
Who are the best drivers? Which drivers are the safest on the roads? According to a recent survey, young and inexperienced drivers are the most likely to have an accident. Older drivers ar more careful. Young mem have the worst accident records of all. They often choose faster cars with bigger engines. One of the most interesting facts in the survey is that passengers have an effect on the driver. When young male drivers have there friends in the car, their driving become worse. When there wife or girlfriend is in the car, however, there driving is better. But opposite is true for women. Their driving is more dangerous when their husband or boyfriend is in the car.
0. Who have the worst accident records of all?
A. Young men B. Young women
C. Old men D. Inexperienced men
1. According to the survey, who are the most likely to have an accident ?
A. Young and experienced drivers.
B. Old and inexpericenced drivers.
C. Young and old drivers.
D. Young and inexpericenced drivers.
2. Young men often choose ………………………….. .
A. expensive cars. B. fast cars with big engines.
C. slow cars with big engines. D. fast car with small engines.
3. Who have an effect on the driver ?
A. passengers B. policemen C. children D. journalists.
4. When young male drivers have the wife of girlfriends in the car, their driving becomes ………………………….
A. worse B. better C. slower D. faster

IX. Em hãy dung từ gợi ý để viết hoàn chỉnh những câu sau.
Ví dụ : 0. The Nile / longest / river / world.
The Nile is longest river in the world.
1. Trang / the / good / student / our class .
2. Refrigerator / next /closet / and / front / dishwasher.
3. Traveling / train / slower / but / intersesting /traveling / plane.
4. Miss / Hue / take care / sick children /same hospital / as / mother.
5. Which / most / suitable house / Mr. Lam /and / family ?
6. Uncle / farmer / and / grow / lot / vegetables / his farm.
7. It / difficult / find / a partment / Ho Chi Minh city ?
8. Brazil / most / successful / soccer team / world.
9. Who / the / fat / person / your / group?
10. Lesson / this year / long / and / more difficult / those / last year.

X.Em hãy dịch những câu sau sang tiếng anh.
1. Một bãi biển mới đẹp lam sao ! Chúng tôi sẽ đến đó vào dịp hè này.
2. Tokyo là một trong những thành phố đắt nhất thế giới.
3. Cuộc sống ở thành phố ồn ào hơn nhưng thú vị hơn cuộc sống ở nông thôn.
4. Chị gái mình là một nhà báo. Chị ấy viết bài cho báo thanh niên.
5. Máy bay là một phương tiên giao thông nhanh nhất.GÓC ĐỐ VUI
GENERAL KNOWLEDGE QUIZ
Em hãy chọn từ điền vào mõi chỗ trống thích hợp để hoàn thành mõi câu sau.
Lead gold iron
1. ………......... is heavier than …………………., but ………………….. is the heaviest.
Venus Mars the Earth
2. …………….. is father from the Sun than……………………..., but ……………… is the fathest.
Russian Canada China
3. ……………… is bigger than ……………….., but …………………… is the biggest.
A rocket engine a jet engine a diesel engine
4. ……………… is more powerful than ……………………….., but …………………….. is most powerful.
Rio de Janerio Singapore Cario
5.……………………. is closer the to the equator than …………………, but ……………….. is the closest .


Nguồn: Internet

0 nhận xét:

Đăng nhận xét